• Preberanie učebníc z AJ

      • 29.10.2020
        

       Žiaci druhých ročnikov si môžu prísť pre učebnice z AJ, v stredu 4 .11. 2020 medzi 9.00-11.00 na vrátnicu internátu. Učebnica stojí 15.17 €. Každý musí mať presnú sumu. 

       To isté platí pre žiakov 3. ročníkov, ktorí si objednali celú sadu, cena za sadu je 30.34 €.

      • Adobe CC

      • 16.10.2020

        

       Žiaci, ktorí neuhradili poplatok za ZRPŠ (50 €), budú v priebehu nasledujúceho týždňa odpojení od programov zabezpečených školou.  Poplatok je stále možné uhradiť na účet školy.

       Ďakujeme za pochopenie.

        

      • Preberanie kníh z anglického jazyka

      • 12.10.2020
        

       - žiaci prvých a tretích ročníkov, ktorí si objednali len pracovný zošit a zaplatili ho, si ho môžu prísť vyzdvihnúť v utorok alebo v stredu od 9.00 do 10.00.

       - žiaci, ktorí ho ešte nezaplatili, musia doniesť 11 Eur a pracovný zošit im bude obratom vydaný.

       - druhákom ešte knihy neprišli, keď prídu, p. Privozníková žiakov oboznámi, nech majú odložených 15 eur, ak doteraz neodovzdali peniaze a idú si do školy po veci, môžu ich doniesť.

       - tretiaci, ktorí majú objednané celé sady a ešte nezaplatili, zaplatia buď pri prebraní prípadne ak majú cestu zajtra do školy kvôli iným veciam, môžu doniesť peniaze,

       Knihy sa vydajú aj žiakom, ktorých učí pani Belická a odovzdali peniaze. 

      • Preberanie učebníc

      • 12.10.2020

       Žiaci, ktorí majú učebnice v šk. skrinkách, si po ne môžu prísť v utorok a stredu (13.10., 14.10.) medzi 9.00 až 11.00 po dohode s triednými učiteľmi. Zároveň prosíme žiakov aby sa v škole zdržiavali len nevyhnutný čas.
       Za pochopenie ďakujeme.

      • Dištančné vzdelávanie

      • 11.10.20220

       Nariadením ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11.10.2020, dočasne do odvolania prechádza SOŠ polygrafická na dištančnú formu výučby. Prosíme preto žiakov, aby od pondelka 12.10.2020 nechodili do školy. Ďalšie informácie Vám poskytneme priebežne. Zároveň prosíme žiakov ubytovaných na internáte, aby ostali doma a na internát nechodili. V prípade že si žiaci potrebujú zobrať učebnice či veci, bude vypracovaný harmonogram. O akýchkoľvek zmenách Vás budeme informovať.

       Za pochopenie ďakujeme. 

      • ISIC karty - prváci

      • 14.8.2020

       Žiaci, ktorí nastupujú v šk. roku 2020 / 2021 na SOŠ polygrafickú do prvého ročníka, si môžu dňa 18.8. a 19.8 od 8.00 do 12.00 hodiny vyzdvihnúť ISIC kartu v učebni 3127 u p. Duckého. Vyzdvihnutie kariet bude možné aj po začiatku školského roka. Zároveň prosíme žiakov aby si overili či je kartička pripravená pred jej prevzatím - na tel. 0249209235  alebo na maili ducky@polygraficka.sk

        

       Od žiakov sa bude zároveň vyžadovať aj mail, prostredníctvom ktorého budú spúšťať programy z Adobe balíčka. Prosíme preto, aby boli žiaci pripravení túto informáciu podať pri preberaní ISIC karty.

      • HARMONOGRAM A MENOVANIE SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ NA KOMISIONÁLNE SKÚŠKY ZA II. POLROK ŠK. ROKA 2019/20

      • 3.7.2020

       V prípade, že žiak neplnil úlohy zo subjektívnych príčin a neexistujú okolnosti, ktoré by mu znemožňovali plnenie zadaní v čase prerušeného vyučovania, je možné a aj vhodné požiadať o odovzdanie zadaní ako podkladu pre hodnotenie, resp. navrhnúť preskúšanie žiaka v súlade s internými pravidlami hodnotenia a klasifikácie žiakov. Bližšie je k tomu aj v otázkach 7-11. Ak boli predmety hodnotené, môže do 31.8.2020 absolvovať preskúšanie.

       Ak pri preskúšaní nepreukáže potrebné podmienky alebo nedoplní či neodprezentuje požadované úlohy alebo projekty, dostane buď hodnotenie nedostatočný (v prípade známkovania) alebo neabsolvoval s celkovým hodnotením „neprospel“.

       Zdroj: https://www.ucimenadialku.sk/otazky

        

        

       Triedni učitelia oznámia žiakom dátumy jednotlivých skúšok. Žiak alebo zákonný zástupca sa môže ohľadom termínu informovať aj na sekretariáte zástupcov riaditeľa školy telefonicky alebo mailom kordosova@polygraficka.sk.

        

       Predmet: Matematika, Fyzika, Chémia

       Skúšobná komisia

        

       Termín: 24. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 005

        

       Termín: 25. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 005

        

        

       Predmet: Dejepis

       Skúšobná komisia

        

       Termín: 24. 8. 2020 o 9.00 hod. v učebni č. 004

        

        

       Predmet: Slovenský jazyk a literatúra

       Skúšobná komisia

        

       Termín: 24. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 109

        

       Termín: 25. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 109

        

        

       Predmet: Anglický jazyk, Konverzácia v anglickom jazyku

       Skúšobná komisia

                           

        

       Termín: 24. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 105

        

       Termín: 26. 8. 2020 o 9.00 hod. v učebni č. 105

        

        

       Predmet: Polygrafia a média, Reprodukcia obrazu a textu, Aplikovaná výpočtová technika, Spracovanie grafiky, Spracovanie sekvencií, Grafický dizajn, Odborné kreslenie, Odborné kreslenie – praktické cvičenia, Dejiny výtvarnej kultúry, Reprodukcia obrazu,

        

       Skúšobná komisia

        

       Termín: 24. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 104, 118, 222

        

       Termín: 25. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 104, 118, 222

        

       Termín: 26. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 104, 118, 222

        

       Termín: 27. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 118

        

       Termín: 28. 8. 2020 o 8.00 hod. v učebni č. 104, 222

        

        

       Predmet: Odborný výcvik

       Termín: 21. 8. 2020 o 8.00 hod.

        

        

      • Predlžovanie ISIC kariet

      • 26.6.2020

       Žiaci, ktorí majú záujem o predlžovanie platnosti ISIC preukazov či prolongačných známok  tak môžu urobiť v dňoch 29.6.2020 (pondelok) od 8.30 - 10.30 a 30.6.2020 (utorok) od 8.30 - 10.30, v hale č. 3127 u MOV Duckého

      • Dôležitý oznam

      • 12.6.2020

       SOŠ polygrafická obnovuje vyučovanie.

       Vyučovanie začína v pondelok 22.6.2020 od 8.00 hod, všetky triedy budú na teoretickom vyučovaní.Rozvrhy tried oznámia triedni učitelia.Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Školská jedáleň a školský internát sa otvára od 1.9.2020.Tešíme sa na vás.Vaša SOŠ polygrafická.

      • ODOVZDÁVANIE UČEBNÍC A KĽÚČOV OD ŠATŇOVÝCH SKRINIEK – 1., 2. A 3. ROČNÍK

      • 10.6.2020

       Odovzdávanie učebníc a kľúčov od šatňových skriniek triednym učiteľom bude prebiehať nasledovne:

       23. 6. 2020 (utorok)

       Ing. Boris Kuruc,  I. GMA, učebňa 001Mgr. Henrieta Jakúbková, I. GMB, učebňa 008Ing. Boris Kuruc,  I. G, učebňa 001Mgr. Michal Hudec, I. TMT, učebňa 008

       25. 6. 2020 (štvrtok)

       Mgr. Erika Belická, II. GMA, učebňa 001Ing. Monika Kovácsová, II.GMB, učebňa 008Mgr. Gabriela Koteková, II. G, učebňa 001Mgr. Ľubica Pistlová, PhD., II. TMT, učebňa 008

       26. 6. 2020 (piatok)

       Ing. Eva Fialová, III. GMA, učebňa 001Mgr. art. Barbora Molnárová, III. GMB, učebňa 008Ing. Mária Mularčíková, III. G, učebňa 001Mgr. Michal Hudec, III. TMT, učebňa 008

       Šatňové skrinky žiaci povinne vypracú pred letnými prázdninami. Obidva kľúče musia byť na jednom krúžku, prípadne spinke, označené číslom šatňovej skrinky. Na označenie sa môžu použiť lepky alebo fixka určená na popisovanie CD. Kľúče môžu byť zabalené aj v papieriku, ktorý treba takisto označiť číslom šatňovej skrinky.

       Ak žiak stratil kľúče, zaplatí 4,50 € (šatňový box – 1,70 €, šatňová skrinka – 2,80 €).

       Ak žiak neodovzdá niektorú z učebníc, ktoré prevzal na začiatku školského roka, musí ju takisto zaplatiť.

       Triedni učitelia pošlú žiakom harmonogramy odovzdávania učebníc a kľúčov od šatňových skriniek mailom.

       Pri vstupe do budovy školy si treba vydezinfikovať ruky. Žiakom bez ochranného rúška, s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, s klinickými príznakmi COVID 19 a takisto aj žiakom, ktorí majú dodržiavať karanténne opatrenia, nebude umožnený vstup do budovy. 

      • Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze študenta na rok 2020/2021

      • 2.6.2020

        

       Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš zaslaním SMS podľa nasledujúcich krokov:

        

       1. Na číslo 8844 pošli SMS v tvare: TC medzera priezvisko medzera číslo čipu  (meno uvádzaj ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).

        

       1. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 €. Ostatné SMS sú bezplatné.
       2. Po prijatí potvrdzujúcej SMS  prilož kartu k terminálu na svojej škole alebo k verejnému terminálu (mapa je na www.preukazstudenta.sk). Terminál ti predĺži platnosť zľavy na  dopravu na čipe preukazu.

        

       Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

        

       Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk. Taktiež tieto informácie obdržíš prostredníctvom Edupageu alebo e-mailu.

        

        

        

         

      • Organizácia odovzdávania učebníc, kľúčov, vysvedčení pre štvrtákov

      • 25.5.2020

       Organizácia odovzdávania učebníc, kľúčov od skriniek, maturitných a koncoročných vysvedčení  pre triedy IV.G, IV.GMA, IV.GMB, IV.TMT je nasledovná:

       27. 5. 2020 (streda)

       Mgr. art. Molnárová,  IV.G – učebňa 001

       Mgr. Prívozníková, IV.GMA – učebňa 008

       28. 5. 2020 (štvrtok)

       Mgr. Koteková IV.TMT – učebňa 008

       Mgr. Švorc IV.GMB – učebňa 001

       Žiaci prinesú učebnice, odovzdajú kľúče od skriniek, uvoľnia internát.

       Ak žiak neodovzdá učebnicu, ktorú prevzal, zaplatí ju v plnej výške.

       Ak žiak stratil kľúč od šatňovej skrinky, zaplatí 4,50 €.

       Triedny učiteľ vytvorí harmonogram odovzdávania vysvedčení a pošle žiakom mailom.

       Žiakom sa pri vstupe meria teplota a musia mať rúška.