Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná výpočtová technika AVT
Aplikovaná výpočtová technika - praktické cvičenia AVT-PRC
Dejepis DEJ
Dejiny výtvarnej kultúry DVK
Digitálna tlač DIT
Digitálne médiá DIM
Dokončovacia výroba DOV
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Ekonomika - praktické cvičenia EKO-PRC
Elektronická montáž ELM
Elektronické publikovanie ELP
Elektronické publikovanie - praktické cvičenia ELP-PRC
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Grafický dizajn GRD
Grafický dizajn - praktické cvičenia GRD-PRC
Grafický dizajn digitálnych médií GDM
Grafický dizajn digitálnych médií - praktické cvičenia GDM-PRC
Grafický dizajn tlačových médií GTM
Grafika tlačovín GRT
Hospodárske právo HPP
Chémia CHEM
Informatika - MS Office INF
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Marketing MAR
Marketing - praktické cvičenia MAR-PRC
Marketing a propagácia MAP
Marketing médií MAM
Marketingová komunikácia MAK
Matematika MAT
Montáž MON
Náboženská výchova NAB
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska náuka - podnikateľské minimum OBN-POM
Odborné kreslenie ODK
Odborné kreslenie-praktické cvičenia ODK-PRC
Odborný anglický jazyk OAJ
Odborný nemecký jazyk ONJ
Odborný výcvik ODV
Počítačová grafika POG
Počítačová grafika - praktické cvičenia POG-PRC
Počítačová tvorivosť POT
Počítačová tvorivosť-praktické cvičenia POT-PRC
Polygrafia POL
Polygrafia a materiály PMA
Polygrafia a médiá PME
Polygrafická výroba POV
Polygrafická výroba - praktické cvičenia POV-PRC
Polygrafické materiály POM
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Prax PRA
Predpríprava tlače PRT
Predpríprava tlače-praktické cvičenia PRT-PRC
Príprava tlače PRT
Príprava výroby PRV
Príprava výroby - praktické cvičenia PRV-PRC
Reklama REK
Reklama - praktické cvičenia REK-PRC
Reprodukcia obrazu REO
Reprodukcia obrazu - praktické cvičenia REO-PRC
Reprodukcia obrazu a textu ROT
Ruský jazyk RUJ
Sadzba SAD
Sadzba a montáž SAM
Seminár k maturitnej skúške SkMS
Seminár z matematiky SEM
Seminár zo slovenského jazyka SSJ
Sieťové komunikačné systémy SKS
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spracovanie grafiky SPG
Spracovanie obrazu a textu SOT
Spracovanie obrazu a textu - praktické cvičenia SOT-PRC
Spracovanie sekvencií SPS
Spracovanie sekvencií - praktické cvičenia SPS-PRC
Spracovanie textu SPT
Správanie Spr
Technológia tlače TET
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tlačové formy TLF
Tlačové procesy TLP
Tlačové techniky TLT
Základy ekológie ZEK

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polygrafická
    Račianska 190, 835 26 Bratislava 35

    www.polygraficka.sk

  • +421 2 49209220

Fotogaléria